Milline organisatsioonikultuur sobib Sulle kõige paremini?

Organisatsioonikultuur on see nähtamatu miski, mis ühendab ja seob ettevõtte töötajaid ning mis annab organisatsioonile tema iseloomu ja isikupära. Seda on keeruline mõõta skaalal vähe-palju või suur-väike. Pigem on see midagi, mida grupiliikmed selles keskkonnas tunnetavad. See on tajutav läbi väärtuste, hoiakute ja aktsepteeritavate käitumisviiside.

Näiteks väljendub organisatsioonikultuur viisis, kuidas omavahel suheldakse, kuidas otsuseid tehakse ja keda sellesse protsessi kaasatakse. Kas otsuseid teeb väike juhtgrupp või julgustatakse ja kaasatakse arutellu panustama ka laiemat ringi töötajaid. Kas meeskonnaliikmete suhted on lähedased, omavahel räägitakse ka isiklikest asjadest ja veedetakse koos aega ka tööväliselt või vastupidi. Kas tähelepanu all on pigem individuaalsed saavutused või soodustatakse meeskonnatööd – palju tööd tehakse nö projektimeeskondades, kõigilt oodatakse panustamist koostöösse, juhid toetavad ühiseid arutelusid. Kas suurem rõhk on protsessidel, töös tuleb juhinduda reglementeerivatest protseduuridest, juhenditest, manuaalidest või tulemustel, kus olulisem on juhinduda eesmärkidest ning tulemusteni jõudmise meetodite valik ei ole nii raamides. Kokkuvõtvalt – see on see viis „kuidas meil asju tehakse“.

Silmale nähtavaid märke kultuurist on võimalik kindlasti näha ümbritsevas töökeskkonnas – milline on kontori mööbel ja töökohtade paigutus, avatud kontor või kabinettide süsteem, kas laudadel on märgata töötajate isiklikke esemeid kasvõi näiteks lähedaste pilte, milline on kontoris soositud riietumisstiil jne. Kõneka pildi saad, kui piilud juhi kabinetti. Millise õhustiku see loob, tunned sa seal end võrdsena või pigem mitte. Ja veel, meenuta mõnda situatsiooni ettevõttest, kus sa hetkel töötad – kui kohvinurgas käib elav vestlus töötajate vahel ja juurde astub mõni juhipositsioonil töötaja, siis kas avatud ja vaba vestlus jätkub või manatakse ette oma töised näod ja liigutakse kiirelt igaüks oma asjatoimetuste juurde tagasi!?

Juhi mõju organisatsioonikultuuri tekkele ja arengule on väga suur. Tema hoiakutest ja harjumuspärasetest käitumisviisidest sõltub palju. Sarnane tõmbab sarnast ja nii moodustub tema ümber teatud väärtusi kandev ringkond. Head juhid, kas te teate, millist keskkonda teie loote ja soodustate? Kas see, mis on välja öeldud ja kirja pandud sõnas, ka tegelikult kehtib?

Kultuur elab koos ettevõtte ja selles meeskonnaga. Iga uus töötaja toob kaasa oma väikese nüansi. Personaliotsingu vaatenurgast on oluline silmas pidada, et kõnetatakse neid inimesi, kes endas ettevõttega sarnaseid väärtuseid kannavad. Töötaja teadmised, oskused ja kogemused on küll olulised, kuid liigagi tihti saab uues ettevõttes tööd alustades takistuseks ja ka peamiseks ebaõnnestumise kohaks just sobimatus organisatsiooni kultuuriga. Põhjuseid võib olla enam, kuid oma rolli mängivad kindlasti nii teadlik värbamine kui ka inimese väärtushinnangud ja kohanemisvõime.

Kuidas töövestlusel tunda ära see õige ja oma inimene? Uuri tööle kandideerija väärtuste ja hoiakute kohta, näiteks, millises töökeskkonnas tunneb ta end kõige enesekindlamalt, mis on saanud talle varasemalt takistuseks eesmärkide täitmisel, mida ta tööandja juures kõige enam hindab ja mis talle kindlasti ei sobi.

Hoides väärtused ja sobivad hoiakud personaliotsingus kindlalt oma fookuses, võtad sa tööle inimesi, kes sobituvad ettevõtte kultuuriga. Suurema tõenäosusega on nad pikemaajaliselt pühendunud ja oma tööga rahul.

Sama kehtib ka ise tööle kandideerides – uuri, milline on ettevõtte siseelu ja õhustik, mõtle, kuivõrd vastab see sinu ootustele. Kindlasti oled sa valmis olema paindlik ja teatud asjadega kohanema, kuid mil määral?!